Regulamin

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z internetowego panelu badawczego pod nazwą „Panel Badawczy NPB”, dalej zwany „Serwisem”, prowadzonego przez Administrator – Fieldstat Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów, NIP: 7010997139, REGON: 387034826, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859813, email: [email protected], telefon: (+48) 22 275 56 28, zwanego dalej „Administratorem”.
 1. Serwis „Panel Badawczy NPB” jest platformą internetową, która umożliwia osobom fizycznym oraz prawnym, zwanym dalej „Klientami”, rejestrację i utworzenie indywidualnego konta. Klienci po zarejestrowaniu się w Serwisie i zaakceptowaniu Regulaminu otrzymują dostęp do swojego konta, na którym mogą zlecać realizację projektów badawczych (ankiet) wśród zarejestrowanych panelistów.
 1. Za realizację projektów badawczych (ankiet), klient otrzymuje fakturę VAT zgodnie z wyraźnym cennikiem który jest widoczny podczas tworzenia badania.
 1. Istotnym faktem jest iż cena realizacji projektów jest ceną estymowaną, to oznacza iż klient sam podaje podstawowe parametry które kształtują cenę. Do niniejszych parametrów zaliczamy: długość wywiadu / ilość ankiet do zrealizowania /  wybór usługi „sample only” lub „full service”.
 1. Cena estymowana może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku gdy parametry określające wycenę projektu zostały źle oszacowane przez klienta. Przykładowo klient określił długość wywiadu na 5 minut, a po ukończeniu projektu średnia długość wyniosła 15 minut.
 1. Klient na bieżąco ma dostęp do wszystkich statystyk w tym aktualnego wskaźnika ceny za projekt.
 1. Fieldstat sp. z o.o., jako Administrator platformy Narodowego Panelu Badawczego, jest odpowiedzialny za prowadzenie Serwisu, zarządzanie ankietami oraz obsługę Klientów. Administrator dba o jakość i rzetelność przeprowadzanych badań oraz ochronę danych osobowych Klientów oraz Panelistów.
 1. Serwis działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych.
 1. Wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem Serwisu, jak również wszelkie pytania, uwagi czy skargi Klientów powinny być kierowane na adres e-mail: [email protected]. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia wszelkich zgłoszeń w możliwie najkrótszym czasie.

II. Definicje

Administrator – Fieldstat Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów, NIP: 7010997139, REGON: 387034826, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859813, email: [email protected], telefon: (+48) 22 275 56 28, będący właścicielem i operatorem Narodowego Panelu Badawczego, w skrócie NPB

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w Serwisie w celu zlecenia realizacji Projektu badawczego.

Panelista – osoba fizyczna, która zarejestrowała się w Serwisie, aktywnie bierze udział w realizacji Projektów badawczych poprzez wypełnianie ankiet.

Projekt badawczy – inicjatywa zorganizowana i zlecona przez Klienta, polegająca na przeprowadzeniu ankiety wśród Panelistów, z zastosowaniem narzędzi dostarczanych przez Serwis.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem, na mocy której Administrator zapewnia Klientowi usługi związane z realizacją Projektu badawczego. Umowa uważana jest za zawartą w momencie potwierdzenia rejestracji konta Klienta przez Administratora.

III. Opis funkcjonalności serwisu

 1. Klient, w celu skorzystania z usług Serwisu, przeprowadza proces rejestracji, podczas którego podaje wymagane dane. Następnie ma możliwość zlecania projektów badawczych na podstawie dostępnych zmiennych profilowych. Definiuje target badania, wybierając spośród około tysiąca dostępnych opcji, takich jak płeć, wiek, wykształcenie, województwo, stan zdrowia, choroby przewlekłe, posiadanie pojazdu itp.
 2. Po zdefiniowaniu targetu, Klient zleca realizację ankiet. Na tym etapie przedstawiana jest mu wstępna wycena badania, wyliczana na podstawie szacunkowej długości ankiety oraz ilości ankiet do przeprowadzenia. Klient powinien jak najdokładniej oszacować te parametry, ponieważ finalna wycena może różnić się od wstępnej.
 3. Kolejnym etapem jest analiza stanu technicznego ankiety przez Administratora Narodowego Panelu Badawczego. Na tym etapie Administrator sprawdza linki przekierowujące oraz samą ankietę. Administrator może poprosić o korekty w ankiecie, jeśli znajdzie istotne rzeczy tego wymagające.
 4. Następnie uruchamiany jest „soft launch”, czyli miękki start ankiety, zwykle na 10% zleconej próby badawczej. Dzięki temu Klient ma możliwość sprawdzenia, czy prawidłowo oszacował długość wywiadu i inne ważne parametry, które kształtują wycenę projektu.
 5. Po akceptacji lub skorygowaniu ilości ankiet i długości wywiadów, uruchamiany jest „full launch”, czyli pełen start, obejmujący 100% zamówionej próby badawczej.
 6. Po zakończeniu projektu badawczego, Klient proszony jest o przesłanie identyfikatorów respondentów („ID”), którzy wypełnili ankietę jako efektywną.
 7. Po zakończeniu Projektu badawczego, Klient otrzymuje wyniki badania, przekazane w odpowiedniej formie. Wraz z wynikami badania, Klient otrzymuje fakturę VAT za przeprowadzone badanie, z terminem 14 dni na dokonanie płatności.
 8. Serwis oferuje pełną transparentność w trakcie realizacji Projektu badawczego, umożliwiając Klientowi na bieżąco śledzenie statystyk i wskaźników ceny za projekt. W razie stwierdzenia przez Klienta, że wycena projektu została źle oszacowana, Klient ma możliwość przerwania realizacji Projektu badawczego.

IV. Umowa o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Administratorem jest zawierana w momencie rejestracji Klienta w Serwisie. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu potwierdzenia autoryzacji rejestracji przez Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub usunięcia konta Klienta bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, lub jeżeli posiadanie konta przez Klienta może zagrażać bezpieczeństwu Serwisu lub innym Klientom bądź jakimkolwiek innym użytkownikom.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób szkodliwy dla Administratora, innych Klientów, Panelistów lub innych osób.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Klienta, w tym za nieprawidłowości w Projekcie badawczym wynikające z błędów Klienta.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym zmian w zakresie oferowanych usług i funkcjonalności Serwisu, bez konieczności uzyskania zgody Klienta. Wszelkie istotne zmiany dotyczące usług świadczonych dla Klienta będą komunikowane poprzez Serwis lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 6. Klient, który zlecił realizację Projektu badawczego, nie ma możliwości odstąpienia od umowy po jej zawarciu. Wynika to z konieczności pokrycia kosztów przez Administratora związanych z realizacją dotychczas zrealizowanych ankiet w danym Projekcie badawczym. Administrator zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzeń dla Panelistów za udział w badaniu, co stanowi istotny element kosztowy każdego Projektu badawczego. Z tego powodu, rezygnacja z realizacji Projektu badawczego po jego rozpoczęciu wiąże się z koniecznością pokrycia przez Klienta kosztów wynikających z zobowiązań wobec Narodowego Panelu Badawczego.
 7. Zasady odstąpienia od umowy są opisane w paragrafie V Regulaminu.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyn, w każdej chwili od daty zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien poinformować Administratora NPB za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]  lub za pośrednictwem standardowej poczty na adres: Fieldstat, al. Jerozolimskie 96,   00-807 Warszawa
 3. Aby odstąpić od umowy, klient musi spłacić wszelkie zobowiązania związane z skorzystaniem z serwisu NPB.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zlecone projekty badawcze nie zostały rozliczone w 100%  z firmą Fieldstat sp. z o.o.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z zawarciem umowy oraz korzystaniem z Serwisu, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
 2. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres pocztowy firmy oraz numer NIP, są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 3. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe przekazane przez Klienta są ściśle chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Administrator wykorzystuje zabezpieczenia dwuskładnikowe, w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
 4. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Aby skorzystać z tych praw, Klient powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 6. W przypadku pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany wyżej adres e-mail. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia w możliwie najkrótszym czasie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony prywatności Klienta.

X. Przejęcie odpowiedzialności

 1. Fieldstat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub niekorzystne konsekwencje wynikłe z korzystania przez Klienta z Serwisu, z wyjątkiem szkód wynikających z działania lub zaniedbania Administratora, które było celowe lub rażąco niedbalstwo.
 2. Fieldstat sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłości dostępu do Serwisu, jego niezawodności, jakości czy bezpieczeństwa, ani że Serwis będzie wolny od błędów, wad lub innych składników szkodliwych.
 3. Fieldstat sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klientów w ankietach.
 4. Fieldstat sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienia, błędy lub przerwy w dostawie usług wynikające z przyczyn poza jego kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie, działania sił natury, działania rządowe, pożary, powodzie, zamieszki, akty terrorystyczne, awarie sieci, awarie sprzętu komputerowego lub oprogramowania, awarie linii telefonicznych lub inne problemy technologiczne, nielegalne działania stron trzecich, czy brak dostępności Internetu.
 5. Klient korzysta z Serwisu na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały i/lub dane pobrane lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem Serwisu są na jego własną odpowiedzialność.
 6. Klient zwalnia Fieldstat sp. z o.o. z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, szkód, strat, kosztów, zobowiązań, wydatków (w tym kosztów prawnych), wynikających z korzystania z Serwisu.

XI. Prawa i obowiązki klienta

 1. Klient ma prawo do zlecania projektów badawczych.
 2. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności Administratora.
 3. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji o sobie podczas rejestracji i w ankietach.

XII. Akceptacja warunków

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym rejestracja i utworzenie konta, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu. Jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu w całości lub w części, nie będzie mógł korzystać z Serwisu.
 3. W trakcie rejestracji, Klient jest proszony o oznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia rejestrację w Serwisie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Klienci, którzy nie akceptują wprowadzonych zmian, powinni zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Klient ma prawo, w każdym momencie, zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto jednak tylko gdy wszelkie rozliczenia za zrealizowane projekty badawcze zostaną w 100% opłacone dla usługodawcy serwisu NPB.
 6. Klient potwierdza, że korzysta z Serwisu jako osoba pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

XIII. Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej związane z treściami, materiałami i elementami Serwisu „Panel Badawczy NPB” należą do Administratora lub zostały użyte na podstawie odpowiednich licencji.
 2. Klient zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich i innych praw własności intelektualnej związanych z treściami udostępnionymi w Serwisie. Bez zgody Administratora, Klient nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania ani innych działań naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.
 3. Klient może korzystać z treści udostępnionych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zgodnie z celami korzystania z Serwisu określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej przez Klienta, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prawne, w tym dochodzenie roszczeń oraz żądanie naprawienia wyrządzonej szkody.
 5. Klient zobowiązuje się do zgłaszania Administratorowi wszelkich przypadków naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, o których może się dowiedzieć w związku z korzystaniem z Serwisu.
 6. W przypadku wystąpienia sporu dotyczącego praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej związanych z treściami udostępnionymi w Serwisie, strony będą dążyć do rozwiązania sporu drogą negocjacji lub zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącego rozstrzygania sporów.

XIV. Istotne cechy panelu NPB

Współczynnik Penetracji – Współczynnik ten jest miarą penetracji Panelistów w poszukiwanym przez Klienta targecie. Jest on dynamicznie aktualizowany na każdym etapie Projektu badawczego (podczas zamówienia badania, „soft launch”, „full launch” oraz przy obliczaniu finalnego kosztu projektu). Wskaźnik IR ma bezpośredni wpływ na koszty realizacji Projektu badawczego – im niższy wskaźnik, tym wyższy koszt badania. Klient ma możliwość śledzenia na bieżąco zmian tego wskaźnika w ramach realizowanego Projektu badawczego.

Rezygnacja z Projektu badawczego – Klient nie ma prawa do samodzielnej rezygnacji z Projektu badawczego, który został już uruchomiony i jest realizowany. Warunek ten podyktowany jest faktem iż wysyłki zaproszeń do udziału w badaniu zostały rozesłane do panelistów i nie etycznym faktem była by sytuacja w której panelista chce wypełnić ankiete poprzez zaproszenie mailowe lecz niestety nie może tego dokonać.

Rozwój i doskonalenie Panelu NPB – Klient przyjmuje do wiadomości, że Serwis Panel Badawczy NPB jest systemem stale rozwijanym i udoskonalanym. Pomimo starań Administratora o eliminację wszelkich błędów, mogą one występować. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy systemowe, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub realizację Projektów badawczych. W przypadku wystąpienia błędów, Administrator zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.

XIV. Istotne fakty dotyczące jakości zebranych danych ankietowych

 1. W Panelu Badawczym NPB dążymy do zapewnienia naszym klientom danych o najwyższej jakości, zbieranych od rzeczywistych użytkowników naszego panelu. Cenimy transparentność i autentyczność w procesie badawczym, co przekłada się na wartość, jaką dostarczamy naszym klientom. Jednak, biorąc pod uwagę czynnik ludzki, chcemy podkreślić, że mimo naszych wysiłków, nie jesteśmy w stanie zagwarantować idealnej jakości każdej pojedynczej ankiety. Nasze doświadczenie pokazuje, że około 7% panelistów może udzielać odpowiedzi, które mogą być uznane za nierzetelne. W celu minimalizacji tego zjawiska, zastosowaliśmy system ostrzegawczy w postaci żółtych i czerwonych kartek wśród panelistów. Mimo to, klient decydujący się na współpracę z NPB powinien być świadomy, że rozliczony zostanie za każdą zebraną ankietę.
 2. NPB nie bierze odpowiedzialności za udzielane odpowiedzi przez panelistów i nie gwarantuje, że wszystkie zebrane ankiety będą w idealnej jakości oczekiwanej przez klienta. Ankiety wypełniają realni użytkownicy, a każdy z nich jest indywidualny i unikalny.
 3. NPB nie oferuje gwarancji na jakiekolwiek zebrane dane za pośrednictwem panelu. Mimo tych ograniczeń, wierzymy, że wartość, którą dostarczamy poprzez nasze badania, jest nieoceniona, a nasze ciągłe dążenie do poprawy procesów badawczych przynosi korzyści zarówno naszym klientom, jak i panelistom.

XV. Standardy neutralności

Panel Badawczy NPB jest spółką zarządzaną przez osoby, które od dziesięcioleci utrzymują absolutną neutralność polityczną, zarówno na poziomie firmy, jak i na poziomie prywatnym. Wysoko cenimy sobie bezstronność i niezależność, co stanowi kluczowy element naszej tożsamości i jest dla nas kwestią o fundamentalnym znaczeniu. Nasze działania nie są i nigdy nie były inspirowane ani kierowane przez jakiekolwiek polityczne preferencje czy dążenia. Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych danych, które służą przede wszystkim pożytkowi społecznemu. Realizujemy badania społeczne dla różnych instytucji, takich jak liczne Uniwersytety, Jednostki Samorządów Terytorialnych, zachowując najwyższe standardy etyczne i metodologiczne. Klienci są odpowiedzialni za treść ankiet prowadzonych w naszym serwisie, a my dostarczamy im narzędzi, które umożliwiają rzetelne i obiektywne prowadzenie badań. Klienci, którzy chcą upublicznić przeprowadzone za pośrednictwem platformy NPB badania, mają taką możliwość w każdym aspekcie, jednak tylko i wyłącznie pod szyldem „Klient”, nigdy pod szyldem NPB. Nasza neutralność i niezależność są dla nas priorytetem.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Serwis „Panel Badawczy NPB” nie podlega przepisom z dnia 29 lipca 1992 roku informującym o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 2. W sprawach nie objętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu prawa polskiego z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin nie narusza przysługujących Klientowi praw wynikających z przepisów praw, które nie mogą być wyłączone ani ograniczone w drodze umowy.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tak zwane ciasteczka) w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą komunikowane klientom za pośrednictwem Serwisu lub drogą elektroniczną. Klienci, którzy nie akceptują wprowadzonych zmian, powinni zaprzestać korzystania z Serwisu.
 6. W przypadku sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyć do ich rozwiązania drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, spory będą podlegały właściwości sądów powszechnych zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie Serwisu i obowiązuje dla wszystkich Użytkowników oraz Klientów korzystających z Serwisu od momentu zawarcia umowy.
 8. Niniejszy Regulamin stanowi kompletną umowę między Klientem a Administratorem dotyczącą korzystania z Serwisu „Panel Badawczy NPB” i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub umowy, zarówno ustne, jak i pisemne, dotyczące tego samego przedmiotu.
 9. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie stanowi i nie będzie interpretowane jako stworzenie jakiejkolwiek formy wspólnego przedsięwzięcia, agencji, partnerstwa, zatrudnienia lub relacji franchisingowej między Klientem a Administratorem.
 10. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieprawidłowe, nieważne lub niewykonalne przez właściwy organ, pozostałe postanowienia Regulaminu nadal będą obowiązywać w pełnym zakresie.
 11. Brak działania ze strony Administratora w przypadku naruszenia przez Klienta lub innych Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi rezygnacji z prawa do podjęcia odpowiednich działań w przypadku późniejszego naruszenia tych postanowień.
 12. Klient nie ma prawa przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 13. Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z polskim prawem. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd przynależny miejscowo dla siedziby Administratora serwisu.
 14. Wszelkie uwagi, pytania lub reklamacje dotyczące niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail Administratora: [email protected].
 15. Wszelkie zmiany lub poprawki do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i podlegają zatwierdzeniu przez Administratora.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Panel NPB?

Panel NPB to interaktywna platforma online, która umożliwia klientom realizację projektów badawczych o charakterze ilościowym.

Jakie są zasady korzystania z usług NPB?

Zasady korzystania z usług NPB są określone w regulaminie dostępnym na stronie internetowej. Wymagają one od klientów przestrzegania zasad etyki, prawidłowego korzystania z usług, a także zapłaty za usługi zgodnie z cennikiem.

Jak naliczane są koszta za przeprowadzone badanie?

Koszty za przeprowadzone badanie są naliczane na podstawie trzech wskaźników: długości wywiadu, ilości zamówionych ankiet oraz współczynnika penetracji panelistów. Na początku procesu, klient samodzielnie estymuje te wskaźniki, widząc tym samym wyestymowany koszt każdej sztuki ankiety. Jednak w trakcie zbierania danych, wskaźniki estymowane dostosowują się do rzeczywistych wskaźników realizacji projektu, co może skutkować zmianą kosztów badania podczas jego trwania. Jeśli klient uzna, że źle wyestymował wskaźniki i realizacja projektu jest zbyt kosztowna, ma możliwość zatrzymania zbierania danych.

Czy mogę zrezygnować z usług NPB?

Tak, masz prawo do rezygnacji z usług NPB w każdej chwili bez podania przyczyny. Proces ten jest opisany w regulaminie i może wymagać kontaktu z obsługą klienta.

Jakie są moje prawa jako klienta NPB?

Jako klient NPB, masz prawo do korzystania z usług zgodnie z regulaminem, do otrzymywania informacji o usługach, do składania skarg i wniosków, a także do rezygnacji z usług.

Jakie są moje obowiązki jako klienta NPB?

Jako klient NPB, masz obowiązek przestrzegania regulaminu, prawidłowego korzystania z usług, a także zapłaty za usługi zgodnie z cennikiem.

Czy mogę przekazać swoje prawa do korzystania z usług NPB innym osobom?

Przekazanie praw do korzystania z usług NPB innym osobom jest niedozwolone.

Niniejsze FAQ (najczęściej zadawane pytania) stanowi integralną i nierozłączną część Regulaminu serwisu „Narodowy Panel Badawczy”. Odpowiedzi udzielone w sekcji FAQ mają na celu udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania serwisu oraz uczestnictwa w badaniach. Zachęcamy do zapoznania się zarówno z regulaminem, jak i z sekcją FAQ, aby uzyskać pełną wiedzę na temat naszych zasad i procedur. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem obsługi klienta.