Regulamin

I.    Postanowienia ogólne:

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z internetowego panelu badawczego pod nazwą „Panel Badawczy NPB”, zwanego dalej „Serwisem”, prowadzonego przez Administratora – Fieldstat Sp. z o.o., z siedzibą w Bełchatowie.

2.    Panel Badawczy NPB jest serwisem internetowym, umożliwiającym Użytkownikom Serwisu wypełnianie ankiet internetowych oraz branie udziału w konkursach.

3.    Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zawieranej na odległość zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

4.    Akceptacja Regulaminu wiąże się z obowiązkiem przestrzegania jego postanowień.

5.    Regulamin udostępniany jest w sposób nieodpłatny na stronie npb.com.pl/regulamin/

II.    Definicje

1.    Administrator – Fieldstat sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000859813, NIP: 7010997139, REGON: 387034826, email: [email protected], – która zarządza Serwisem „Panel Badawczy NPB”.

2.    Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie i korzysta z jego funkcjonalności.

3.    Ankieta – zestaw pytań zamieszczonych w Serwisie, które Użytkownik może wypełnić, aby zdobyć przypisane do Ankiety Punkty uprawniające do wzięcia udziału w konkursach.

4.    Punkty – system wartości wirtualnej umożliwiającej, które Użytkownik otrzymuje za wypełnienie Ankiety, umożliwiający Użytkownikowi wzięcie udziału w organizowanych przez Administratora Konkursach.

5.    Konkurs – organizowane przez Administratora przedsięwzięcie oparte o mechanizm rywalizacji o Nagrodę, w której przyznanie nagród Uczestnikom Konkursu uzależnione jest od ich indywidualnych predyspozycji i poziomu znajomości wiedzy powszechnej.

6.    Nagroda – Pieniądze w walucie polskiej, o wartości każdorazowo określonej przez Organizatora w odniesieniu do danego Konkursu, powiększonej o wartość podatku od nagród w wysokości 10%

7.    Konto – część Serwisu przypisana konkretnemu Użytkownikowi, chroniona loginem i hasłem, umożliwiająca Użytkownikowi zarządzanie podanymi podczas rejestracji w Serwisie danymi oraz kontakt z Administratorem, zawierająca informacje o Ankietach, w których Użytkownik wziął udział oraz o ilości zgromadzonych Punktów. której są gromadzone punkty zdobyte za udział w ankietach.

8.    Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, szczegółowo opisana w pkt IV ust. 1 Regulaminu.

9.    Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana między Administratorem a Użytkownikiem poprzez akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, mająca za przedmiot korzystanie z Serwisu.

III.    Rodzaje świadczonych Usług

1.    Z wykorzystaniem Serwisu możliwe jest korzystanie przez Użytkownika z następujących Usług:

1)    prowadzenia Konta w Serwisie i zapewnienia możliwości korzystania z jego funkcjonalności;

2)    zapewnienia możliwości udziału w Ankietach i gromadzenia Punktów;

3)    zapewnienia możliwości udziału w Konkursach w zamian za zgromadzone Punkty i wygrania Nagród;

2.    Usługi za pośrednictwem Serwisu są świadczone przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3.    Usługi świadczone w Serwisie mają charakter nieodpłatny. Do skorzystania z Usług niezbędne jest dokonanie Rejestracji, zgodnie z pkt V. Regulaminu.

IV.    Rejestracja i dostęp do Serwisu

1.    Rejestracji można dokonać na Stronie po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, w następstwie czego Użytkownik zostaje poproszony o wypełnienie formularza rejestracji.

2.    W formularzu należy podać adres e-mail oraz ustanowić hasło do Konta. Hasło powinno składać się z min. 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło należy wpisać w formularz podwójnie o tej samej treści, aby zapobiec ewentualnym omyłkom.

3.    Treści wpisane w formularz podświetlą się na zielono, jeżeli są prawidłowe albo na czerwono, jeżeli są nieprawidłowe.

4.    W formularzu Użytkownik powinien wyrazić akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności – klikając w odpowiednie okienko (tzw. checkbox) i zaznaczając je.

5.    Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji i sprawdzeniu poprawności danych w nim zamieszczonych należy kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”.

6.    Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie i otworzenie jest niezbędne do potwierdzenia rejestracji i zawarcia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie.

7.    Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Portalu. Pełna funkcjonalność Serwisu obejmująca korzystanie z Usług wskazanych w pkt III ust. 1 Regulaminu jest dostępna po uzupełnieniu profilu Użytkownika w ramach Konta, obejmującego podanie takich danych jak: PESEL, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

8.    Użytkownik zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo swojego Konta, w tym szczególnie do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem jego Konta.

V.    Czas trwania Umowy

1.    Umowa o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu jest zawierana z chwilą kliknięcia przez Użytkownika linku aktywacyjnego. Od tego momentu Użytkownik ma pełne prawo do korzystania z usług Serwisu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.    Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem za pośrednictwem Serwisu, bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o świadczenie usług związanych z ankietami, które ze względu na ich charakter, po wykonaniu, nie mogą zostać zwrócone.

3.    W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien złożyć Administratorowi stosowne oświadczenie. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy który znajduje się tutaj, i wysłać pismo drogą mailową lub tradycyjną drogą pocztową na adres siedziby administratora.

4.    Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma prawo w każdym momencie rozwiązać umowę, bez podania przyczyny.

5.    Aby rozwiązać Umowę, Użytkownik musi zalogować się na swoje Konto w Serwisie i kliknąć przycisk „usuń konto”. Przycisk ten znajduje się w sekcji „edytuj swoje dane”. Po kliknięciu przycisku, Konto Użytkownika zostanie nieodwołalnie usunięte, a Umowa zostanie automatycznie rozwiązana.

6.    Z chwilą odstąpienia od Umowy lub usunięcia Konta wszelkie Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika przepadają i nie ma możliwości ich odzyskania poprzez ponowną rejestrację w Serwisie. Rozwiązanie umowy nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI.     Ankiety

1.    W ramach Serwisu Użytkownicy otrzymują dostęp do Ankiet, które mogą wypełniać według własnego uznania. Ankietowanie odbywa się drogą internetową, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.    Administrator zastrzega sobie prawo do dyskrecjonalnego wyboru Użytkowników do udziału w poszczególnych Ankietach, w zależności od profilu demograficznego, geograficznego, konsumenckiego lub innego kryterium.

3.    Użytkownik zobowiązany jest do rzetelnego i prawdziwego udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w Ankietach. W przypadku stwierdzenia nierzetelności odpowiedzi, Administrator serwisu poinformuje Użytkownika drogą mailową lub SMS-em o zaistniałej sytuacji. W razie naruszeń przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator ma również prawo podjąć kroki takie jak brak przyznania punktów za udział w Ankiecie lub usunięcie Konta Użytkownika.

4.    Za wypełnienie Ankiety Użytkownicy otrzymują Punkty, które są przypisywane do ich konta w Serwisie. Ilość Punktów przyznawanych za udział w danej Ankiecie jest z góry określona i komunikowana Użytkownikom przed rozpoczęciem Ankiety.

5.    Użytkownik ma prawo do uczestnictwa w dowolnej liczbie Ankiet dostępnych w Serwisie, jednakże za jedną Ankietę Punkty zostają naliczone tylko raz. Ponowne wypełnienie tej samej Ankiety nie powoduje przyznania kolejnych Punktów.

VII.    Konkursy

11. Konkursy ogłaszane są w ramach Serwisu w Zakładce „Konkursy”. Administrator przewiduje organizację co najmniej jednego Konkursu w miesiącu kalendarzowym.

2.    Każdy Konkurs ma określoną wartość Punktową stanowiącą tzw. próg wejścia do udziału w Konkursie. Oznacza to, że do udziału w Konkursie uprawnieni są Użytkownicy, którzy posiadają konkretną wartość Punktów na swoim Koncie i wymienią ją za uczestnictwo w Konkursie.

3.    Po zgłoszeniu przez Użytkownika chęci udziału w konkursie, w zależności od ilości posiadanych Punktów Użytkownikowi wyświetli się komunikat blokujący „Masz za mało punktów” albo okno dialogowe „Wymień Punkty”. Kliknięcie w przycisk „Wymień Punkty” powoduje automatyczne odjęcie podanej wartości Punktowej z sumy Punktów Użytkownika zgromadzonych na Koncie.

4.    Użytkownik powinien wziąć udział w Konkursie bezpośrednio po dokonaniu wymiany Punktów. Po wyjściu z podstrony Konkursu, nie będzie on dostępny. Po dokonaniu wymiany Punktów Użytkownikowi wyświetlą się pytania Konkursowe.

5.    Każdy Konkurs polega na udzieleniu przez Użytkownika co najmniej 2 (dwóch) prawidłowych odpowiedzi na 10 postawionych pytań konkursowych, co uprawnia do odbioru Nagrody. Brak udzielenia odpowiedzi większą ilość pytań niż określono w zdaniu poprzedzającym powoduje pozbawienie prawa do Nagrody.

6.    W zależności od Konkursu, pytania konkursowe mogą mieć charakter otwarty, tj. Użytkownik wpisuje treść odpowiedzi w wyznaczonym polu za pośrednictwem klawiatury, oraz zamknięty, tj. Użytkownik dokonuje wyboru 1 prawidłowej odpowiedzi spośród podanych odpowiedzi poprzez kliknięcie w prawidłową odpowiedź.

7.    Użytkownik jest informowany o swoich wynikach w Konkursie za pośrednictwem Konta w Serwisie. Nagroda zostanie wypłacona na numer rachunku bankowego podany przez Użytkownika w ramach Konta.

8.    Nagrody są wypłacane 2x w miesiącu, 1-go oraz 16-go dnia każdego miesiąca, licząc od dnia przekazania informacji o wygranej w Konkursie u uprawnieniu do Nagrody.

VIII.     Odpowiedzialność

1.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub niekorzystne konsekwencje wynikłe z korzystania przez Użytkownika z Serwisu, z wyjątkiem szkód wynikających z działania lub zaniechania Administratora, które wynikły z rażącego niedbalstwa.

2.    Administrator nie gwarantuje ciągłości dostępu do Serwisu, jego niezawodności, jakości czy bezpieczeństwa, ani że Serwis będzie wolny od błędów, wad lub innych czynników szkodliwych.

3.    Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienia, błędy lub przerwy w dostawie Usług wynikające z przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie, działania sił natury, działania rządowe, pożary, powodzie, zamieszki, akty terrorystyczne, awarie sieci, awarie sprzętu komputerowego lub oprogramowania, awarie linii telefonicznych lub inne problemy technologiczne, nielegalne działania stron trzecich, czy brak dostępności Internetu.

4.    Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały i/lub dane pobrane lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem Serwisu są przez niego wykorzystywane na jego własną odpowiedzialność.

IX.    Akceptacja warunków

1.    Korzystanie z Serwisu, w tym rejestracja i utworzenie Konta, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu w całości lub w części, nie będzie mógł korzystać z Serwisu i jest zobowiązany do usunięcia Konta.

2.    W trakcie rejestracji, Użytkownik jest proszony o zaznaczenie pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia rejestrację w Serwisie.

3.    Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany będą komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni i nie mogą powodować zróżnicowania sytuacji Użytkowników. Użytkownicy, którzy nie akceptują wprowadzonych zmian, powinni zaprzestać korzystania z Serwisu i usunąć Konto przed ich wejściem w życie. Zmiany wchodzą w życie z upływem terminu oznaczonego w zawiadomieniu.

4.    Użytkownik ma prawo, w każdym momencie, zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje Konto. W takim przypadku, wszelkie zgromadzone punkty przepadają i nie mogą być przeliczone na nagrody ani pieniądze.

5.    Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Dbając o uczciwość udziału w konkursach, Użytkownik może posiadać tylko jedno konto na jednym urządzeniu lub adresie IP. W przypadku wykrycia większej liczby kont niż jedno, Administrator usunie wszystkie powiązane konta użytkownika bez ostrzeżenia oraz bez możliwości odzyskania zebranych punktów.

X.    Reklamacje

1.    W razie wystąpienia nieprawidłowości związanych ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora dokonując zgłoszenia reklamacyjnego.

2.    Zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje się wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub pisemnie na adres: korespondencyjny: Kościuszki 17, 97-400 Bełchatów. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Użytkownika oraz opis przyczyny reklamacji.

3.    Administrator ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Odpowiedź w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika adres, w zależności od sposobu zgłoszenia.

4.    W przypadku reklamacji Użytkownika będącego Konsumentem nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

XI.    Ochrona danych osobowych

1.    W związku z zawarciem umowy oraz korzystaniem z Serwisu, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

2.    Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres zameldowania/stałego pobytu oraz numer PESEL lub NIP (opcjonalnie) oraz wszelkiego rodzaju inne dane, są zbierane wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych, odnajdziesz w Polityce prywatności.

3.    Administrator  zastrzega możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu, w celu realizacji Ankiet on-line oraz telefonicznych zapewniając tym samym że jakiekolwiek dane Użytkownika, nigdy nie będą przekazane innym podmiotom bez wyraźnej jego zgody.

4.    Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika są ściśle chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Administrator wykorzystuje zabezpieczenia dwuskładnikowe, w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

5.    Dane osobowe Użytkownika są chronione z najwyższą starannością. W żadnym wypadku nie są one przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy lub wynika z przepisów prawa.

6.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia. Aby skorzystać z tych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

7.    W przypadku pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany wyżej adres e-mail. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia w możliwie najkrótszym czasie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony prywatności Użytkownika.

XII.    Ochrona praw autorskich

1.    Wszystkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej związane z treściami, materiałami i elementami Serwisu „Panel Badawczy NPB” należą do Administratora lub zostały użyte na podstawie odpowiednich licencji.

2.    Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich i innych praw własności intelektualnej związanych z treściami udostępnionymi w Serwisie. Bez zgody Administratora, Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania ani innych działań naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.

4.    W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej przez Użytkownika, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prawne, w tym dochodzenie roszczeń oraz żądanie naprawienia wyrządzonej szkody.

XIII.    Postanowienia końcowe

1.    Serwis „Panel Badawczy NPB” nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227 z późn. zm.).

2.    W sprawach nie objętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).

3.    Niniejszy Regulamin nie narusza przysługujących Użytkownikowi praw wynikających z przepisów prawa konsumenckiego, które nie mogą być wyłączone ani ograniczone w drodze umowy.

4.    Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników Serwisu zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Zasady stosowania przez Administartora plików „cookies” określa Polityka Cookies.

5.    Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z polskim prawem. W przypadku sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyć do ich rozwiązania drogą negocjacji. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, spory będą podlegały właściwości sądów powszechnych zgodnie z przepisami prawa polskiego.

6.    Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie Serwisu i obowiązuje dla wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu od momentu zawarcia umowy.

7.    Niniejszy Regulamin stanowi kompletną umowę między Użytkownikiem a Administratorem dotyczącą korzystania z Serwisu „Panel Badawczy NPB” i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub umowy, zarówno ustne, jak i pisemne, dotyczące tego samego przedmiotu.

9.    Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieprawidłowe, nieważne lub niewykonalne przez właściwy organ, pozostałe postanowienia Regulaminu nadal będą obowiązywać w pełnym zakresie.

10.    Wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem Serwisu, jak również wszelkie pytania, uwagi czy skargi Użytkowników powinny być kierowane na adres e-mail: [email protected]. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia wszelkich zgłoszeń w możliwie najkrótszym czasie.